Sąd Rejonowy w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Nr 230 – 5/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Rykach


Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)  zarządza się, co następuje:


§ 1


1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Rykach Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Rykach - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 1 czerwca 2015 roku.
2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Rykach, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
3) ochrony dóbr osobistych; 
4) ubezwłasnowolnienia;
5) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
6) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
7) postępowania w sprawach nieletnich;
8) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
9)  przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
10) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
11) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
12) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
13) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego; 
14) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
15) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
16) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
17) lustracji;
18)  zastosowania prawa łaski;
19)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
20)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
21) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
22) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
23) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
24) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
25) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
26) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
3. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji              w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.
4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
w Sądzie Rejonowym w Rykach nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2  do Zarządzenia.
5. Proces publikacji składa się z następujących etapów:
1) importu orzeczeń z systemu SAWA/Sędzia 2;
2) automatycznej anonimizacji;
3) weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;
4) uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;
5) zatwierdzania publikacji orzeczenia.
6. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

§ 2


a. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Rykach, na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sądu Rejonowego w Rykach wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
b. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
1) sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
2) wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
3) przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
4) niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby  aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: akubicka@ryki.sr.gov.pl;
5) prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.


§ 3


1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy
z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.
4. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Rykach na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.


§ 4


1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Rykach dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu
Wydziału.


§ 5


Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Rykach.


§ 6


1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym
i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:
1) Wiceprezes Sądu – S.S.R. Tomasz Piędzia
2) starszy sekretarz sądowy Anna Kubicka.


§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Rykach.


Dokument wpisał: Zbigniew Wojcik
Dokument wytworzył: Joanna Czajkowska
Data wytworzenia informacji: 2015-05-27
Data udostępnienia informacji: 2015-06-15
 
Opis pliku:Zarządzenie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wojcik
Plik wytworzył:Joanna Czajkowska
Data wytworzenia informacji:2015-05-27
Data udostępnienia informacji:2015-06-15