Sąd Rejonowy w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


Portal Informacyjny stanowi dedykowany system umożliwiający uzyskanie informacji sądowej za pośrednictwem Internetu, co stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem. W obecnym kształcie realizuje on ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że docelowo będzie istniał jeden portal obejmujący całą apelację, a użytkownik, który dokona procesu weryfikacji, uzyska dostęp do spraw, których jest uczestnikiem postępowania bądź posiada uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych. W dalszej perspektywie, w celu zminimalizowania konieczności weryfikacji tożsamości użytkownika, zakłada się integrację z platformą zarządzania tożsamością Ministerstwa Sprawiedliwości, z ePUAPem , czy też wykorzystanie podpisów elektronicznych umieszczonych w legitymacjach profesjonalnych pełnomocników.
 Nowy sposób udostępniania informacji sądowej, został uwzględniony w ostatniej nowelizacji Regulamin Urzędowania Sadów Powszechnych . Zgodnie z art. 90a RUSP Prezes Sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym. Za zgodą Prezesa Sądu strony mają także możliwość udzielić dostępu do danych o sprawie innym osobom, posiadającym konta w systemie, o ile tym osobom przysługuje uprawnienie do ich przeglądania.
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem stworzony system teleinformatyczny, tj. Internetowy Portal Informacyjny Sadów Powszechnych, zapewnia, m. in. dostęp do informacji o sprawie, wyszukiwanie danych i ich sortowanie, możliwość odtworzenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, a także zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz wprowadzeniem nieuprawnionych zmian (art. 98b RUSP).
Użytkownik Portalu Informacyjnego uzyska dostęp do informacji w sprawach toczących się z jego udziałem obejmujących, m. in.:

  • stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
  • czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
  • wyznaczone terminy posiedzeń,
  • dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),
  • dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,
  • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.

System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście.
Niezmiernie ważnym z punktu widzenia uczestnika procesowego jest szybki dostęp do nagrań z posiedzeń zarejestrowanych przez sąd w związku z uruchomieniem cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi. Do tej pory, dostęp do protokołów sporządzanych w nowym trybie możliwy był dla stron i pełnomocników wyłącznie w postaci płyt CD wydawanych na wniosek przez sekretariaty po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Portal Informacyjny oferuje dostęp do e-protokołu bezpośrednio z listy posiedzeń w danej sprawie już następnego dnia od jego rejestracji.
W grudniu 2012 r. zakończy się wdrożenie Portalu Informacyjnego w sądach apelacyjnych. Jednocześnie rozpoczęły się prace wdrożeniowe na szczeblu sądów okręgowych. W 2013 r. rozpocznie się implementacja rozwiązania na poziomie sądów rejonowych.


Dokument wpisał: Zbigniew Wojcik
Dokument wytworzył: Zbigniew Wojcik
Data wytworzenia informacji: 2015-08-24
Data udostępnienia informacji: 2015-08-24
 
Opis pliku:Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Rykach w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Rykach wraz z Regulaminem ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wojcik
Plik wytworzył:Tomasz Piędzia
Data wytworzenia informacji:2015-08-24
Data udostępnienia informacji:2015-08-24
Opis pliku:Aneks Nr 1 do Zarządzenia nr Adm. 001-22/15 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wojcik
Plik wytworzył:Joanna Czajkowska
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03
Opis pliku:Regulamin Portalu Informacyjnego z dnia 3 stycznia 2017 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wojcik
Plik wytworzył:Joanna Czajkowska
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03